NEWSLETTER

รับมอบอุปกรณ์สำหรับ MikroTik Academy Program

By SIT News/ / กุมภาพันธ์ 7, 2562

วันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2562) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านเครือข่ายและเอกสารรับรองการแต่งตั้งเป็นศูนย์ MikroTik Academy ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายยี่ห้อ MikroTik ประเทศลัตเวีย จากตัวแทนประเทศไทย บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด โดย คุณมานะ แก้วเจริญ (CEO & MikroTik Trainer) ให้กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนานักศึกษาภายใต้ MikroTik Academy Program โดยมีคณะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมรับมอบ ทั้งนี้มีอาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร และคุณชาญเมธา เซ่งใจดี เป็น MikroTik Trainer ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ....

NEWS

MTCNA Trainning and Test @ 10-12 January 2019

By SIT News/ / มกราคม 14, 2562

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร MTCNA ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์นักศึกษาภาคปกติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 ณ ห้องภูมิพัฒน์ ชั้น 2 โซน B อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคุณมานะ แก้วเจิรญ, คุณชาญเมธา เซ่งใจดี และอาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร เป็นวิทยากร

NEWS

BASIC NETWORK Work Shop 2018

By SIT News/ / กุมภาพันธ์ 6, 2561

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพื้นฐานของระบบเครือข่าย ” Basic Network “ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี Mr.Prommast Namkot (อ.มาส)  และ  Mr.Kriangkrai Nammakote (อ.วัฒน์) เป็นวิทยากร

DEVICES

ย่างก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

By SIT News/ / ตุลาคม 1, 2561

สาขาวิช่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเครือช่าย ....


MTCNA

MTCNA - MikroTik Certified Network Associate

By SIT News/ / พฤศจิกายน 19, 2018

MTCNA คือการสอบวัดมาตรฐานความรู้ของ Mikrotik โดย Certified นี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของใบรับรองจากผู้ผลิตสินค้า มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้าน Routing , Bridging , Wireless , Network Management , Firewall , QOS , Tunnels.....

MTCWE

MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer

By SIT News / พฤศจิกายน 19, 2018

MTCWE คือการสอบวัดมาตรฐานความรู้ของ Mikrotik โดย Certified นี้จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับ Wireless ขั้นสูงโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการออกแบบ Wireless ,การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง,เทคโนโลยี Mesh และ WDS ,Wireless Security , Nstreme Protocol , Nv2 Protocol ,CAPs Manager ผู้ที่จะอบรม Certified นี้จะต้องผ่าน MTCNA ก่อน...